FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

उपस्थित हुने सम्बन्धमा:-संयोजक तथा सदस्यहरु, राजश्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा सिमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति आठविसकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम)

आर्थिक वर्ष: