FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आटविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक तथा विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/27/2020 - 13:08 PDF icon आर्थिक तथा विनियोजन ऐन २०७७-०७८ स्थानीय राजपत्र website.pdf
आठविसकोट नगरपालिका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, असहाय र बिपन्न घरपरिवारलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/24/2020 - 11:07 PDF icon राहत सम्बन्धित मापदण्ड, २०७६ अन्तिम.pdf
आधारभूत शिक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) समन्वय, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/02/2020 - 00:00 PDF icon आधारभूत शिक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) समन्वय, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076.pdf
आठविसकोट नगरपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/22/2020 - 12:37 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ राजपत्र१.pdf
आठविसकोट नगरपालिका जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/22/2020 - 12:31 PDF icon जग्गा प्राप्ती कार्यविधि २०७६ राजपत्रमा प्रकाशित.pdf
आठविसकोट नगरपालिका स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ (राजपत्रमा प्रकाशित) ७६/७७ 11/24/2019 - 13:43 PDF icon स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६.pdf
आठविसकोट नगरपालिका नगर प्रहरी (पहिलो संशोधन) विनियमावली, २०७६ (राजपत्रमा प्रकाशित) ७६/७७ 11/24/2019 - 13:38 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका नगर प्रहरी (पहिलो संशोधन) विनियमावली, २०७६.pdf
आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ (राजपत्रमा प्रकाशित) ७६/७७ 11/24/2019 - 13:34 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण विश्येक २०७६ (छलफलको लागी) ७६/७७ 11/24/2019 - 11:49 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण विश्येक २०७६.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐेन २०७६ ७५/७६ 07/17/2019 - 15:13 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐेन २०७६.pdf

Pages