FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको विवरण नविकरण गर्ने सम्बन्धमा ७६/७७ Friday, July 3, 2020 - 14:29
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१४ (दोस्रो किस्ता) ७६/७७ Monday, April 13, 2020 - 13:27 PDF icon ward 14 sasu ii kista 2076-77.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१३ (दोस्रो किस्ता) ७६/७७ Monday, April 13, 2020 - 13:26 PDF icon ward 13 sasu ii kista 2076-77.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१२ (दोस्रो किस्ता) ७६/७७ Monday, April 13, 2020 - 13:25 PDF icon ward 12 sasu ii kista 2076-77.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -११ (दोस्रो किस्ता) ७६/७७ Monday, April 13, 2020 - 13:25 PDF icon ward 11 sasu ii kista 2076-77.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -१० (दोस्रो किस्ता) ७६/७७ Monday, April 13, 2020 - 13:24 PDF icon ward 10 sasu ii kista 2076-77.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -९ (दोस्रो किस्ता) ७६/७७ Monday, April 13, 2020 - 13:24 PDF icon ward 9 sasu ii kista 2076-77.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -८(दोस्रो किस्ता) ७६/७७ Monday, April 13, 2020 - 13:23 PDF icon ward 8 sasu ii kista 2076-77.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -७ (दोस्रो किस्ता) ७६/७७ Monday, April 13, 2020 - 13:23 PDF icon ward 7 sasu ii kista 2076-77.pdf
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. -६ (दोस्रो किस्ता) ७६/७७ Monday, April 13, 2020 - 13:22 PDF icon ward 6 sasu ii kista 2076-77.pdf

Pages