FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

योजना तथा परियोजना

फरफारक वापतको कट्टी रकम लिन आउने सम्बन्धी सूचना एवम् फरफारकको विवरण

आ.व. २०७६-०७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम/योजना/आयोजनाहरु (नगर तथा वडा स्तरीय)

दूई कोठे भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय वितरणको विवरण

आ.व. २०७५-०७६ को व्यय अनुमान

Pages