FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

आर्थिक अवस्था बलियो एवम् सम्पन्नता प्रमाणित

आर्थिक अवस्था बलियो एवम् सम्पन्नता प्रमाणित

क्षतिपुर्ति

मनासिव कारणविना सेवाग्राहीले कूनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको कारण समयमै सेवा प्राप्त हून नसकी हानी नोक्सानी भएमा हानी नोक्सानी भए वापतको क्षतिपुर्ति सूशासन ऐन, २०६४ तथा सूशासन नियमावली, २०६५ अनूसार सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट प्राप्त गर्नेछन् ।

Pages