FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना:- Procurement of fabrication steel parts for Trail/Bridges

Tender Notice of Procurement of Construction of different infrastructure: Naya Patrika National Daily

क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्ने मेसीनरी सामानहरुको Technical Specification

Invitation for Bids for Procurement of fabrication steel parts for Trail/Bridges को Bill of Quantities मा सामान्य हेरफेर गरिएको सूचना ) df ;fdfGo x]/km]/

दस्तावेज: 

Pages