FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विशेष तथा समपूरकअनुदान २०७५

७५/७६ 04/15/2019 - 20:31 PDF icon विशेष अनुदान २०७६.pdf, PDF icon समपूरक अनुदान २०७६.pdf

दूई कोठे भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय वितरणको विवरण

७५/७६ 03/21/2019 - 15:14 PDF icon दूई कोठे भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय वितरणको विवरण.pdf

आ.व. २०७५-०७६ को व्यय अनुमान

७५/७६ 03/21/2019 - 15:13 PDF icon आ.व. २०७५-०७६ को व्यय अनुमान.pdf

वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७५-०७६ (संशोधित)

७५/७६ 03/21/2019 - 15:11 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७५-०७६ (संशोधित).pdf

समपुरक तथा विशेष अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरु

७५/७६ 03/21/2019 - 15:10 PDF icon समपुरक तथा विशेष अनुदानबाट कार्यान्वयन हुनै योजनाहरु.pdf

वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तिम (नगरस्तरीय)

७५/७६ 01/20/2019 - 12:36 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम नगरस्तरीय.pdf

वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तिम (वडागत)

७५/७६ 01/20/2019 - 12:34 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम वडागत.pdf

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तिम

७५/७६ 01/04/2019 - 11:38 PDF icon स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तिम.pdf

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तिम सशर्त अनुदान (आ.व.२०७५/०७६)

७५/७६ 01/04/2019 - 11:29 PDF icon स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तिम सशर्त अनुदान.pdf

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तिम सशर्त अनुदान (आ.व.२०७५/०७६)

७५/७६ 01/04/2019 - 11:28 PDF icon स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तिम सशर्त अनुदान.pdf

Pages